SPGR - Strateški plan gospodarskog razvoja
Gospodarska zona - Pregrada


Na temelju članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01) Gradsko vijeće grada Pregrade na sjednici održanoj 13. prosinca 2001. godine,
d o n o s i

S T A T U T
GRADA PREGRADE


I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje status i ustrojstvo grada Pregrade (u daljnjem tekstu: Grad) i to:
a) status, područje i granice,
b) samoupravni djelokrug,
c) obilježja, pečati, Dan Grada i javna priznanja,,
d) ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,
e) financiranje i imovina,
f) oblici konzultiranja građana,
g) provođenje referenduma,
h) mjesna samuprava,
i) ustrojstvo i rad javnih službi,
j) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne) samouprave,
k) druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

II STATUS, PODRUČJE I GRANICE GRADA

Članak 2.

Grad je jedinica lokalne samouprave.
Naziv Grada je: Grad Pregrada.
Grad je pravna osoba.
Sjedište Grada je u Pregradi, Ulica Josipa Karla Tuškana 2.

Članak 3.

Grad obuhvaća područje sljedećih naselja: Benkovo, Bregi Kostelski, Bušin, Cigrovec, Donja Plemenšćina, Gabrovec, Gorjakovo, Gornja Plemenšćina, Klenice, Kostel, Kostelsko, Mala Gora, Marinec, Martiša Ves, Pavlovec Pregradski, Pregrada, Sopot, Stipernica, Svetojurski Vrhi, Valentinovo, Velika Gora, Vinagora, Višnjevec, Vojsak,Vrhi Pregradski i Vrhi Vinagorski.

Članak 4.

Granice Grada idu rubnim granicama katastarskih općina: Cigrovec,Gorjakovo, Kostel, Plemenšćina, Pregrada, Sopot i Vrbanec te dio katastarske općine Vinagora koji obuhvaća naselje Gabrovec, Mala Gora, Martiša Ves, Velika Gora, Vinagora i Vrhi Vinagorski.
Granice Grada mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

III SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA

Članak 5.

Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojim se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
a) uređenje naselja i stanovanje,
b) prostorno i urbanističko planiranje,
c) komunalne djelatnosti,
d) brigu o djeci,
e) socijalnu skrb,
f) primarnu zdravstvenu zaštitu,
g) odgoj i osnovno obrazovanje,
h) kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
i) zaštitu potrošača,
j) zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
k) protupožarnu i civilnu zaštitu.

Članak 6.

Gradsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada iz članka 5. ovog Statuta prenesu na Krapinsko-zagorsku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.
Gradsko vijeće može tražiti od Krapinsko-zagorske županije da se pojedini poslovi iz njezina samoupravnog djelokruga povjere Gradu, ako Grad za to osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

IV. OBILJEŽJA, PEČAT, DAN GRADA I JAVNA PRIZNANJA

Članak 7.

Grad ima svoja obilježja.
Obilježja Grada su:
a) grb grada Pregrade i
b) zastava grada Pregrade.


Članak 8.

Grb i zastava Grada utvrđuje se statutarnom odlukom uz prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 9.

O načinu isticanja i uporabe grba i zastave Grada Pregrade, Gradsko vijeće donosi poseban opći akt.

Članak 10.

Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo i Gradonačelnik imaju pečat.
Druga tijela Grada mogu imati posebne pečate.
Opis pečata iz stavka 1. i 2. ovog članka, te način njihove uporabe i čuvanja, uređuju se posebnom odlukom Gradskog poglavarstva.

Članak 11.

U Gradu se svečano obilježava Bijela nedjelja, kao Dan Grada.
U povodu Dana Grada dodjeljuju se priznanja Grada, te priređuju druge svečanosti.

Članak 12.

Građane posebno zaslužne za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Grada, Gradsko vijeće može proglasiti počasnim građanima Grada ili im dodjeljivati druga javna priznanja i nagrade.
Način dodjeljivanja počasti, nagrada i priznanja uredit će se posebnom odlukom.

V. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA GRADA

a) Predstavničko tijelo – Gradsko vijeće

Članak 13.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 14.

Gradsko vijeće:
1. Donosi Statut Grada,
2. Donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
3. Bira i razrješuje gradonačelnika i njegove zamjenike, te članove gradskog poglavarstva,
4. Osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
5. Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,
6. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
7. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.

Članak 15.

Gradsko vijeće ima 15 članova, odnosno vijećnika.

Članak 16.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Predsjednik Gradskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja to tijelo.
Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ako predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 4. ovog članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik, u daljnjem roku od 15 dana.
Ukoliko sjednicu Gradskog vijeća u slučajevima iz stavka 3. i 4. ovog članka ne sazove predsjednik Gradskog vijeća niti gradonačelnik sjednicu će sazvati jedan od potpredsjednika Gradskog vijeća u daljnjem roku od 8 dana.
Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Gradskog vijeća potanje se uređuju poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 17.

Mandat članova Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.
Mandat članova Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 18.

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članu Gradskog vijeća, koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu.
Nastavak obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 19.

Član Gradskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.
Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

Članak 20.

Gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika, nakon provedenih izbora za članove Gradskog vijeća.

Članak 21.

Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Gradskog vijeća.
Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje se javno, ako Gradsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.
O donošenju statuta Grada, proračuna i godišnjeg obračuna, poslovnika Gradskog vijeća, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, te izboru i razrješenju gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i članova Gradskog poglavarstva, kao i o povjerenju gradonačelniku i članovima Gradskog poglavarstva, Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 22.

Radna tijela:

Gradsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela.
Radna tijela Gradskog vijeća razmatraju prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom redu i o kojima daju svoja mišljenja.
Radna tijela imaju pravo Gradskom vijeću predlagati odluke i druge akte.

Članak 23.

Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:
1. Mandatna komisija,
2. Odbor za izbor i imenovanje,
3. Odbor za Statut i Poslovnik,
4. Odbor za financije.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se poslovnikom ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 24.

Prva, konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.
Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjedava najstariji član. U slučaju spriječenosti ili odbijanja najstarijeg člana sjednicom predsjedava slijedeći po redu najstariji član.

Članak 25.

Ostala pitanja u svezi s radom Gradskog vijeća uređuju se poslovnikom Gradskog vijeća.

b) Izvršna tijela (Gradonačelnik i Gradsko poglavarstvo)

Članak 26.

Izvršna tijela u Gradu su gradonačelnik (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) i Gradsko poglavarstvo.

Članak 27.

Gradonačelnika bira Gradsko vijeće iz reda svojih članova, u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Gradskom vijeću, na način i po postupku utvrđenim poslovnikom, u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Članak 28.

Gradonačelnik ima jednog zamjenika, koji se bira na prijedlog gradonačelnika iz reda vijećnika, na način i po postupku kao i gradonačelnik.

Članak 29.

Gradonačelnik zastupa Grad.
Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene ovim Statutom, u skladu sa zakonom.
Gradonačelnik dužnost obavlja profesionalno.

Članak 30.

Gradonačelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenesenih u nadležnost Grada.

Članak 31.

Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon i drugi propisi, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana ukloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u daljnjem roku od 8 dana o tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijala lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 32.

Gradonačelnika u slučaju dulje odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti, zamjenjuje zamjenik, u skladu s ovim Statutom.
Gradonačelnik, u skladu s ovim Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost gradonačelnika za njihovo obavljanje.

Članak 33.

Izvršne poslove u Gradu obavlja Gradsko poglavarstvo.
Gradsko poglavarstvo ima predsjednika i četiri člana.
Gradonačelnik je predsjednik Gradskog poglavarstva.
Zamjenik gradonačelnika je član Gradskog poglavarstva.

Članak 34.

Članove Gradskog poglavarstva bira Gradsko vijeće u pravilu iz reda svojih članova, na prijedlog predsjednika Gradskog poglavarstva, na vrijeme od četiri godine.
Članovi Gradskog poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz djelokruga Grada.

Članak 35.

Gradsko poglavarstvo:
1. Priprema prijedloge općih akata,
2. Provodi ili osigurava provedbu općih akata Gradskog vijeća,
3. Usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad,
4. Upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada, kao i njegovim prihodima i rashodima, u skladu s zakonom i ovim Statutom,
5. Obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.
Članovi Gradskog poglavarstva nemaju pravo odlučivati o pitanjima iz stavka 1. točke 4. ovog članka kad su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 36.

Gradsko poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.
Odluke kojima raspolaže pokretninama u vlasništvu Grada, kao i njezinim prihodima i rashodima u skladu s gradskim proračunom, Gradsko poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova. Gradsko poglavarstvo može raspolagati nekretninama uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća, koju Gradsko vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika.
Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Gradskog poglavarstva podrobnije se uređuje njegovim poslovnikom u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Članak 37.

Gradsko poglavarstvo je odgovorno Gradskom vijeću.

Članak 38.

Na prijedlog najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća može se pokrenuti pitanje povjerenja gradonačelniku i njegovim zamjenicima, pojedinom članu Gradskog poglavarstva ili Gradskom poglavarstvu u cjelini. Glasovanje o povjerenju Gradskom poglavarstvu može zahtjevati i njegov predsjednik.
O povjerenju se ne može raspravljati i glasovati prije nego protekne sedam dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Gradskog vijeća.
Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Gradskog vijeća.

Članak 39.

Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako je za nju glasovala većina svih članova Gradskog vijeća.
Kad Gradsko vijeće izglasuje nepovjerenje gradonačelniku ili Gradskom poglavarstvu u cjelini, ono mora izabrati novog gradonačelnika u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.
Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja gradonačelniku i Gradskom poglavarstvu u cjelini nije određen dan razrješenja i prestanka dužnosti, gradonačelnik i Gradsko poglavarstvo kojem je iskazano nepovjerenje smatraju se razrješenim i prestaje im dužnost izborom novog gradonačelnika.
U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu Gradskog poglavarstva Gradsko vijeće donosi odluku o danu s kojim se razrješuje dužnosti.
Ako Gradsko vijeće ne izglasuje nepovjerenje, članovi Gradskog vijeća koji su podnijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 mjeseci od njegova odbijanja.

c) Gradska uprava

Članak 40.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
Akt u smislu stavka 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće.
Upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 41.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Grad može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama laokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, suglasno zakonu.


d) Akti

Članak 42.

Gradsko vijeće u okviru svog samoupravnog djelokruga donosi opće i pojedinačne akte u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Poslovnikom se uređuje sadržaj i način donošenja akata iz stavka 1. ovog članka.

Članak 43.

Gradsko poglavarstvo donosi opće akte za izvršavanje odluka Gradskog vijeća, te pojedinačne akte u izvršavanju svojih prava i obveza.
Poslovnikom Gradskog poglavarstva uređuje se sadržaj i način donošenja akata iz stavka 1. ovog članka.

Članak 44.

Upravni odjel Grada u provedbi općih akata iz članka 43. ovog Statuta donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 45.

Opći akti Gradskog vijeća prije stupanja na snagu, obvezno se objavljuju u službenom glasilu županije.
Opći akti Gradskog vijeća stupaju na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu županije.
Iznimno, iz osobito opravdanih razloga općim aktom se može odrediti da stupa na snagu danom objave.

e) Javnost rada

Članak 46.

Djelovanje tijela Grada je javno.
Sjednica ili dio sjednice tijela Grada može se u posebno opravdanim
slučajevima održati bez nazočnosti javnosti, o čemu odlučuju članovi tih tijela natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja svojih članova.

Članak 47.

Javnost rada tijela Grada osigurava se javnim održavanjem sjednica, izvješćivanjem i natpisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, objavljivanjem općih i drugih akata u službenom glasilu i na druge načine.

VI. FINANCIRANJE I IMOVINA GRADA

Članak 48.

Grad ostvaruje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Grada moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu sa zakonom.
Prihodi Grada mogu biti:
1. gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
2. prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih prava Grada,
3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada, odnosno u kojima ima udjele ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesije koje daje Gradsko vijeće,
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Gradsko vijeće u skladu sa zakonom,
6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
8. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 49.

Prihode i rashode Grada planira Gradsko vijeće godišnjim proračunom.
Ako se godišnji proračun za sljedeću računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najdulje za razdoblje od tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko vijeće u skladu s zakonom.

Članak 50.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu čine njegovu imovinu.
Grad mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.
Grad vodi evidenciju o svojoj imovini.


VII. OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA

Članak 51.

Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo mogu, prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o odnosnim pitanjima.
Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavit će se napose ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebice značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Gradu.

Članak 52.

Konzultiranje u smislu iz članka 51. ovog Statuta obavlja se anketiranjem, građana, organiziranjem javnih rasprava na zborovima, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine.


VIII. PROVEDBA REFERENDUMA

Članak 53.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 54.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.
Referendum, sukladno zakonu i ovom Statutu, raspisuje Gradsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova, na prijedlog Gradskog poglavarstva, na prijedlog polovice mjesnih odbora i na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača Grada.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na područjuGrada upisani u popis birača.
Odluka donesena na referendumu obvezna je za Gradsko vijeće.

IX. MJESNA SAMOUPRAVA

a) Osnivanje mjesnih odbora

Članak 55.

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Grada osnivaju se mjesni odbori.
Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja).
Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 56.

Na području Grada osnivaju se mjesni odbori kako slijedi:
1. Mjesni odbor Benkovo (za područje Benkova, dijela Cigrovca kbr. 147 do 171/3 i Svetojurskih Vrha),
2. Mjesni odbor Bušin ( za područje dijela Bušina kbr. 4-57, Klenice i Valentinovo,
3. Mjesni odbor Cigrovec ( za područje Cigrovca, osim kbr. 147 do 171/3,
4. Mjesni odbor Gorjakovo ( za područje Gorjakova),
5. Mjesni odbor Kostel ( za područje Brega Kostelskih, Kostela, i Kostelskog),
6. Mjesni odbor Plemenšćina (za područje Plemenšćine Donje, Plemenšćine Gornje i Vojsaka),
7. Mjesni odbor Pregrada (za područje Pregrade, Pregrada Vrha i dijela Bušina kbr. 1-3/1 i 58 do 69),
8. Mjesni odbor Sopot (za područje Sopota, Pavlovca i Višnjevca),
9. Mjesni odbor Stipernica (za područje Marinca i Stipernice)
10. Mjesni odbor Vinagora (za područje Gabrovca,Vinagore, Vrha Vinagorskih, Male Gore, Velike Gore i Martiša Vesi).

Članak 57.

Za preustroj osnovanih mjesnih odbora u smislu njihova teritorijalnog preustrojstva, inicijativu mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja, zborovi građana, vijeća mjesnih odbora (za područja gdje su mjesni odbori osnovani).
Inicijativa u smislu stavka 1.ovog članka mora se obrazložiti, podnosi se u pisanom obliku, a upućuje se Gradskom poglavarstvu.

Članak 58.

Na temelju inicijative u smislu članka 57. ovog Statuta utvrđuje se prijedlog izmjena Statuta, odnosno prijedlog statutarne odluke, te se upućuje Gradskom vijeću.
Ako Gradsko poglavarstvo prijedlog u smislu stavka 1. ovog članka podnosi samoinicijativno, dužno je o tome tražiti mišljenje zbora građana odnosnog područja.

b) Tijela mjesnog odbora - izbor, ovlasti i nadzor zakonitosti

Članak 59.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Članak 60.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.

Članak 61.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenjeti u smislu članka 6. stavak 1. ovog Statuta odgovara gradonačelniku.

Članak 62.

Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.
Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.
Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 63.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati zakona i ovog Statuta.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradsko poglavarstvo, koje može raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne obavlja povjerene mu poslove.

c) Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora

Članak 64.

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga podnosi na potvrdu zboru, odnosno zborovima građana.
Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne godine, za narednu godinu.


Članak 65.

Program rada mjesnog odbora sadržava popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju.
Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Gradskom poglavarstvu.

d) Osnove pravila mjesnih odbora

Članak 66.

Osnovama pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka 60. do 65. ovog Statuta.
Osim osnova pravila mjesnih odbora u smislu stavka 1. ovog članka, kao osnove pravila mjesnih odbora propisuje se da predsjednik i članovi Vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski bez naknade.
Suglasno osnovama pravila, odnosno odredbama stavka 1. i 2. ovog članka, mjesni
odbori donose pravila mjesnog odbora.

Članak 67.

Tijela Grada dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

e) Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora

Članak 68.

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične troškove), te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Grada.
Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:
a) prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,
b) dotacije pravnih subjekata i građana,
c) druga sredstva.

f) Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore

Članak 69.

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Članak 70.

Gradska uprava osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.
Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka razumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja za mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja Gradska uprava.

X. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 71.

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, grad može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka djelatnosti iz njihova djelokruga obavljaju kao javnu službu.

Članak 72.

Grad nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Grad redovito obavještavati o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako odluči Gradsko vijeće.

XI. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE, TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 73.

Grad posebno surađuje sa Županijom Krapinsko-zagorskom, te svim jedinicama lokalne samouprave u njezinu sastavu.

Članak 74.

Radi suradnje u smislu članka 73. ovog Statuta, Grad s drugim gradovima može osnovati trgovačko društvo i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

Članak 75.

Grad može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim gradovima i općinama u Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.
O prijateljstvu u smislu stavka 1. ovog članka potpisuje se posebna povelja, koju u ime Grada potpisuje gradonačelnik, sukladno odluci Gradskog vijeća.

XII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 76.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/97, 4/01).

Članak 77.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije” .

KLASA: 021-04/01-01/30
URBROJ: 2214/01-01-01-1
Pregrada, 13. prosinca 2001.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zlatko Šorša

(07.07.'08) Nova web stranica grada Pregrade
(20.12.'07) ODGOVOR GRADSKOG POGLAVARSTVA NA NAPADE IZ SDP-a
(20.12.'07) RANG LISTE STUDENATA I UČENIKA ZA STIPENDIJE
(23.11.'07) RADNO VRIJEME MUZEJA GRADA PREGRADE
(30.09.'07) OTVORENA KUŠAONICA VINA I MEDA U PREGRADI
(26.09.'07) BRANJE GROJZDJA U PREGRADI
(26.09.'07) ASFALTIRANJE ULICA I NERAZVRSTANIH CESTA
(12.09.'07) GRAĐANSKI SAT U PREGRADI
(10.09.'07) PROSLAVLJENA ZLATNA MISA U PREGRADI
(04.09.'07) PREZENTACIJA IDEJNOG RJEŠENJA TRGA GOSPE KUNAGORSKE

Čemu bi Grad trebao dati prioritetPRwi - PregradaWireless
Matija Gubec

Posjetitelja ukupno: 962051, jučer: 252,
danas: 178, trenutno: 5

© 2002-2007 &
Sva prava pridržana / All rights reserved