SPGR - Strateški plan gospodarskog razvoja
Gospodarska zona - Pregrada


IZVOD IZ STATUTA GRADA PREGRADE
("Službeni glasnik" Krapinsko-zagorske županije 22-9/01)

c) Gradska uprava

Članak 40.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
Akt u smislu stavka 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće.
Upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 41.
Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Grad može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama laokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, suglasno zakonu.


IZVOD IZ ODLUKE O USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA PREGRADE


II – DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada sukladno zakonima i drugim propisima, a osobito:
- Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana, kulture i športa,
- Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastruktur i drugih objekata kojih je investitor grad, priprema zemljišta za izgradnju,
- Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada izvješća o stanju, izrada programa o unapređenju, poslovi oko donošenja prostorno-planskih dokumenata, plostornog plana uređenja Grada i provedba javne rasprave,
- Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama koje su u vlasništvu Grada, priprema natječaja i ugovora za prodaju nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostorija,
- Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Grada: izrada nacrta proračuna i njegovo izvršavanje te godišnjeg obračuna proračuna Grada, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Gradu, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Grada, vođenje poslova osiguranja imovine, poticanje poduzetničkih aktivnosti od interesa za Grad,
- Poslove opće uprave: opće, pravne i kadrovske poslove, poslove i evidencije iz oblasti radnih odnosa, osiguravanje uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje prostora, nabava opreme, poslovi ekonomata, investicijsko održavanje), poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte,
- Poslovi unaprijeđenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora.

III ORGANIZACIJA I UNUTARNJI USTROJ

Članak 3.
Unutarnji ustroj, način rada i upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se Pravilnikom u unutrašnjem ustroju kojega donosi Gradsko Poglavarstvo.

Članak 4.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi Pročelnik.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela izabire i imenuje Gradsko poglavarstvo na temelju provedenog javnog natječaja.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela mora ispunjavati slijedeće uvjete:
- VII/1 stupanj stručne spreme, diplomirani pravnik,
- položen stručni ispit, po mogućnosti položen pravosudni ispit,
- poznavanje rada na računalu,
- 3 godine radnog iskustva nakon položenog stručnog (pravosudnog) ispita.
Pročelnik odjela, uz suglasnost Poglavarstva grada Pregrade donosi Pravilnik o unutrašnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata, analize, izvješća i druge radne materijale za Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo i Gradonačelnika, te radna tijela Gradskog vijeća.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu nadzire izvršenje općih i pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, te predlaže mjere i radnje za provedbu istih, za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga, te obavlja druge poslove koji su istome slijedom zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

IV – ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad je odgovoran Gradskom poglavarstvu i Gradskom vijeću, za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova.
Gradsko poglavarstvo usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u njegovom samoupravnom djelokrugu.


IZVOD IZ PRAVILNIKA O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI, USTROJU, REDU I RADNIM ODNOSIMA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA PREGRADE

IV RADNA MJESTA, OPIS POSLOVA I STRUČNA SPREMA

Članak 6.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Pregrade ustrojavaju se slijedeća radna mjesta s opisom poslova, potrebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa i brojem izvršitelja:

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Opis poslova:
• rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom, organizira i nadzire rad djelatnika,
• priprema nacrte općih akata, ugovora, programa i izvješća u samoupravnom djelokrugu,
• priprema nacrt proračuna sa zaduženim djelatnicima,
• donosi rješenja u upravnim postupcima iz djelokruga upravnog odjela,
• odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje upravnog odjela,
• prima naloge od predsjednika i članova gradskog Poglavarstva,
• brine se o ažuriranju web stranice Grada te daje odgovore građanima na postavljena pitanja iz svog djelokruga rada,
• priprema plan i program rada odjela te podnosi godišnje izvješće o radu odjela,
• odgovoran je za disciplinu na radu i nadzire odnose i postupke djelatnika prema građanima te predstavničkom i izvršnom tijelu Grada,
• zastupa grad prema punomoći na sudovima i pred drugim tijelima i institucijama sustava sukladno odredbama posebnih zakona,
• odgovoran je za stručna tumačenja zakona i općih akata te njihovu primjenu za radne odnose, sve djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela te na sjednicama gradskog Poglavarstva i Gradskog Vijeća,
• nazoči sjednicama Poglavarstva, Vijeća i sjednicama stalnih ili ad hoc povjerenstava,
• za svoj rad i rad Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je Poglavarstvu grada.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
• VII/1 stupanj stručne spreme, diplomirani pravnik,
• položen stručni ispit, po mogućnosti položen pravosudni ispit,
• poznavanje rada na računalu,
• 3 godine radnog iskustva nakon položenog stručnog (pravosudnog) ispita,
• pokusni rad 3mjeseca.
Broj izvršitelja: 1.

2. Viši upravni referent za poslove samouprave, opće poslove i kadrove

Opis poslova:
• pripremanje materijala za sjednice gradskog Poglavarstva i gradskog Vijeća: prikupljanje materijala od pojedinih referenata te koordinacija s pročelnikom oko pripremanja dnevnog reda i uvrštavanja određenih predmeta na isti,
• vodi zapisnik na sjednicama Poglavarstva, Vijeća i svih povjerenstava, te u svim slučajevima po nalogu pročelnika; u roku najviše tri dana od održane sjednice uređuje zapisnik na računalu, dostavlja jedan primjerak pročelniku, a jedan primjerak arhivira skupa sa izrađenim zaključcima i odlukama koje su donesene na sjednicama,
• izrada zaključaka i odluka donesenih na sjednicama Poglavarstva, Vijeća ili nekog Povjerenstva iz pripremljenog Zapisnika sa tih sjednica uz konzultacije sa pročelnikom oko istog,
• izrada nacrta Izvješća o radu Poglavarstva u određenom razdoblju, a obvezno za prethodnu godinu, najkasnije do kraja siječnja tekuće godine,
• izrada nacrta Izvješća o radu Gradskog Vijeća za prethodnu godinu, najkasnije do kraja siječnja tekuće godine ili za određeno razdoblje, prema zadatku,
• obavlja stručne poslove oko ustrojstva i izbora članova Mjesnih odbora, izrađuje pravila o njihovom radu, te je zadužen za korespodenciju s istima,
• brine se za administrativne kadrovske poslove: priprema nacrt natječaja ili oglasa, sačinjava odluku o izboru odnosno zapošljavanju, priprema nacrt Rješenja o radu, brine se za prijavljivanje djelatnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje te izrađuje prema nalogu pročelnika rješenja za korištenje godišnjih odmora, sačinjava potrebna izvješća i evidencije, obavlje i druge poslove u svezi radnog odnosa prema nalogu pročelnika,
• zadužena je za čuvanje i upotrebu pečata gradonačelnika, Poglavarstva i Vijeća sukladno zakonu,
• arhivira zapisnike sa sjednica Poglavarstva, Vijeća i Povjerenstava i zadužen je za njihovo čuvanje,
• obavlja i druge poslove prema nalogu pročelnika, kome i odgovara za svoj rad.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
• VŠS, upravnog smjera,
• položen stručni ispit,
• poznavanje rada na računalu,
• 1 godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita,
• pokusni rad 2 mjeseca.
Broj izvršitelja: 1.


3. Upravni referent za komunalne poslove

Opis poslova:
• obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja iz oblasti komunalne djelatnosti, prema zaduženju: komunalna naknada, priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu vodom i plinom,
• donošenje rješenja u jednostavnijim predmetima u granicama dobivene ovlasti,
• pripremanje materijala u svezi prostornog uređenja,
• izrađivanje izvješća, planova i programa mjera u djelatnosti prema zaduženju predmeta,
• izrađivanje odluka, rješenja i zaključaka u postupcima u kojima je Poglavarstvo ili Vijeće donijelo konačnu odluku u svezi zaduženih predmeta iz komunalne djelatnosti,
• izrada posebnih uvjeta i suglasnosti kod ishođenja lokacijske i građevinske dozvole građanima kod izgradnje objekata uz trgove, ulice i ceste, u vlasništvu grada,
• ishođenje lokacijske i građivinske dozvole za potrebe investicijskih radova vodoprivrede, vodoopskrbe, cestovnog prometa, plinofikacije i ostalih komunalnih djelatnosti na području Grada,
• izrada nacrta odluka o obveznom odvozu smeća, o obavljanju dimnjačarske službe,
• priprema materijala za raspisivanje natječaja u svezi koncesija, zakupa, ponuda nabave kamenog materijala,
• vrši korespodenciju s poreznom upravom te županijskim službama u svezi razmjene podataka oko obračuna i razreza određenih poreza: vikendice, korištenje javnih površina itd
• obavlja, po potrebi i poslove upravnog referenta za poslove samouprave, osobito kada je isti odsutan s posla po bilo kojem osnovu,
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika kome je odgovorna za svoj rad.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
• SSS građevinskog smjera,
• položen stručni ispit,
• poznavanje rada na računalu,
• 1 godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita,
• pokusni rad 2 mjeseca.
Broj izvršitelja: 1.

4. Upravni referent za poslove samouprave

Opis poslova:
• obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja iz oblasti društvenih i gospodarskih djelatnosti, u predmetima koji su mu dodijeljeni, osobito u djelatnosti brige o djeci predškolske dobi, kulture, športa, vatrogastva, turizma, socijalne skrbi, ugostiteljstva i civilne zaštite,
• donošenje rješenja u jednostavnijim stvarima u granicama dobivene ovlasti,
• izdavanje potvrda i uvjerenja u svezi sa predmetima zaduženih djelatnosti,
• pripremanje nacrta programa i planova iz samoupravnog djelokruga koji su mu dodijeljeni, osobito za utvrđene djelatnosti,
• pripremanje izvješća za određena razdoblja prema potrebi i zahtjevu nadređenih,
• pripremanje materijala zaduženih predmeta za uvrštavanje u dnevni red sjednice Poglavarstva, gradskog Vijeća ili određenog povjerenstva,
• izrada nacrta konačnih odluka i zaključaka u svezi zaduženih predmeta koji su riješeni na predstavničkom i izvršnom tijelu Grada, odnosno nekog povjerenstva,
• priprema i prikuplja materijal te provodi postupak prema zaduženju u svezi dodjele gradskih stipendija i kredita,
• obavlja, po potrebi poslove upravnog referenta za komunalne poslove, osobito kada je isti odsutan s posla iz bilo kojeg razloga,
• obavlja i druge poslove prema odluci pročelnika kome odgovara za svoj rad.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
• SSS, upravna škola ili gimnazija,
• položen stručni ispit,
• poznavanje rada na računalu,
• 1 godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita,
• pokusni rad 2 mjeseca.
Broj izvršitelja: 2.

5. Stručni financijski referent za proračun

Opis poslova:
• obavlja stručne poslove u svezi s materijalno-financijskim poslovanjem i provedbom proračuna,
• sudjeluje s pročelnikom odjela pri izradi nacrta proračuna Grada,
• priprema nacrte odluka, zaključaka i ostalih akata u svezi izvršenja proračuna,
• vodi brigu o svakodnevnom stanju proračunskih sredstava na žiro-računu i o tome obavještava pročelnika, odnosno gradonačelnika,
• vodi trajnu evidenciju o provedbi proračuna, kako punjenju, tako i trošenju proračunskih sredstava,
• prati zakonske propise u svezi naplate, knjiženja i općenito vezanih uz proračun, te usmjerava i upoznaje sa tim promjenama ostale zaposlene na poslovima računovodstva,
• sudjeluje pri izradi nacrta odluka i zaključaka, te vodi i postupak pri donošenju rješenja u svezi s gradskim porezima,
• sudjeluje i organizira izradu nacrta obračuna, prema zakonskim rokovima i brine se za ispravno popunjavanje obrazaca i dostavljanje nadležnim tijelima i institucijama,
• sudjeluje pri izradi statističkih formulara i brine se za njihovo dostavljanje nadležnim tijelima i institucijama,
• brine se za ispravnost i točnost, a po potrebi i vrši obračune prema ugovorima, naknade članovima predstavničkog i izvršnog tijela grada,
• promptno obavješćuje pročelnika oko potrebe naplate ili plaćanja određenih računa prema zakonskim ili ugovorenim rokovima,
• brine se za vođenje računovodstvenih i financijskih poslova zajednica, ustanova ili organizacija prema kojima grad ima takve obveze temeljem zakona ili ugovora,
• prema potrebi obavlja i druge poslove koji su propisani za referenta računovodstva a isti je odsutan s posla,
• obavlja i druge poslove prema nalogu pročelnika, odnosno gradonačelnika,
• za svoj rad odgovoran je pročelniku odjela ili direktno gradonačelniku za dobivene naloge u svezi provedbe proračunskih sredstava.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
• SSS ekonomskog smjera,
• položen stručni ispit,
• poznavanje rada na računalu,
• 2 godine radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita,
• pokusni rad 2 mjeseca.
Broj izvršitelja: 1.

6. Referent za računovodstvene poslove

Opis poslova:
• obavlja stručne poslove u svezi materijalno-financijskim poslovanjem i provedbom proračuna Grada u dijelu povjerenih poslova koji se odnose na knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu, te obračuna plaća,
• ispisuje virmane i podnosi ih za plaćanje prema nalogu,
• vrši korespodenciju i usklađenja s poreznom upravom, financijskim institucijama i ostalim subjektima s kojima Grad obavlja novčane transakcije ili druge ugovorne odnose koje se temelje na obavljanju usluga obračuna, knjiženja, kontiranja, evidentiranja i slično,
• arhivira svu financijsku dokumentaciju i brine se za njeno čuvanje sukladno propisima,
• vodi potrebite evidencije u svezi plaća zaposlenih, potraživanja od komunalne naknade, od zajedničke pričuve, od prodaje stanova, sukladno povjerenim poslovima i zadacima,
• vodi knjigu izlaznih računa, ulaznih računa i obračuna obveza, ako su mu povjerene u zadatak,
• prema potrebi obavlja i druge poslove koji su propisani za računovodstvo i financije, koji nisu kontinuirano u njegovoj obvezi, nego drugog referenta koji je u tom trenutku odsutan s posla,
• obvezan je prihvatiti sve poslove prema rasporedu financijskog referenta za proračun koji je zadužen za praćenje i usmjeravanje rada svih referenata koji su zaduženi za poslove oko provođenja proračuna,
• obavlja i druge poslove koje mu pročelnik dade u nadležnost,
• za svoj rad odgovara pročelniku jedinstvenog upravnog odjela.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
• SSS ekonomskog smjera, gimnazija ili srodna škola,
• položen stručni ispit,
• poznavanje rada na računalu,
• 1 godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita,
• pokusni rad 2 mjeseca.
Broj izvršitelja: 2.

7. Komunalni redar

Opis poslova:
• provodi nadzor nad komunalnim redom na čitavom području Grada,
• obavlja radnje u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu; donosi rješenja kojim se naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
• prema nalogu pročelnika, odnosno gradonačelnika, vrši nadzor na obavljanjem poslova na rekonstrukciji, održavanju i drugim radovima na nerazvrstanim cestama,
• po nalogu sudjeluje u kontroli i ocjeni potreba izdavanja kamenog materijala za pojedinu dionicu nerazvrstane ceste,
obavlja korespodenciju s mjesnim odborima u svezi komunalnog reda,
• brine se za rješavanje imovinskih problema pri određenim investicionim radnjama; sudjeluje ispred grada u povjerenstvima koja utvrđuju nastalu štetu na imovini građana ili javnim zgradama i drugim nekretninama,
• o svim provedenim postupcima i radnjama daje iscrpna izvješća pročelniku odjela, a po potrebi i gradonačelniku, odnosno drugim članovima gradskog poglavarstva,
• izlazi na teren radi procjene po pitanju izrade rješenja ili naplate komunalne naknade, kako na stambenim, tako i na poslovnim prostorima,
kontinuirano nadgleda čišćenje javnih površina, odvoz smeća, odlaganje na javnim površinama, utvrđuje nezakonitu gradnju objekata; vodi postupak, sankcionira temeljem Zakona i po potrebi prijavljuje nadležnim državnim službama ili tijelima grada,
• po potrebi mijenja odsutne referente, te obavlja druge poslove prema nalogu pročelnika, odnosno gradonačelnika,
za svoj rad odgovara pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
• SSS upravnog smjera ili srodna škola,
• položen stručni ispit,
• vozačka dozvola B kategorije,
• poznavanje rada na računalu,
• 1 godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita,
• pokusni rad 2 mjeseca.
Broj izvršitelja: 1.

8. Administrativni tajnik

Opis poslova:
• obavlja tajničke i daktilografske poslove za gradonačelnika; najavljuje stranke, vodi rokovnik poziva, dogovorenih sastanaka i dogovara termine istih prema nalozima gradonačelnika,
• preuzima poštu i dostavlja je gradonačelniku, odnosno pročelniku; signiranu poštu urudžbira te dostavlja kroz internu knjigu,
• otprema poštu i potrebne evidencije; vrši potrebnu korespodenciju za gradonačelnika ili pročelnika, prema nalogu,
• brine se za nabavku reprezentacije, kancelarijskog i drugog materijala; ispunjava narudžbenicu i dostavlja gradonačelniku, odnosno pročelniku, na potpis i odobrenje,
• javlja se na telefonskoj centrali, proslijeđuje pozive na kućne telefone, te vrši pozivanje prema vani - prespaja, po potrebi evidentira i dogovara pozive stranaka,
• brine se za čuvanje arhivirane dokumentacije pohranjene u prijemnoj kancelariji ili uredu gradonačelnika, a odgovoran je i za arhiviranu građu izvan uredskog prostora Jedinstvenog upravnog odjela,
• prepisuje po potrebi materijale, kopira, umnožava te dostavlja putem pošte ili dostavom na ruke, djelatnicima odjela, te članovima predstavničkog i izvršnog tijela grada, te stalnih ili ad hoc povjerenstava,
• po potrebi obavlja poslove odsutnih referenata, sukladno svojem znanju i sposobnostima, a prema nalogu pročelnika odjela,
• obavlja i druge poslove prema nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i gradonačelnika kojima odgovara za svoj rad.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
• SSS upravnog smjera ili srodna škola,
• položen stručni ispit,
• poznavanje rada na računalu,
• 1 godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita,
• pokusni rad 1 mjesec.
Broj izvršitelja: 1.

(07.07.'08) Nova web stranica grada Pregrade
(20.12.'07) ODGOVOR GRADSKOG POGLAVARSTVA NA NAPADE IZ SDP-a
(20.12.'07) RANG LISTE STUDENATA I UČENIKA ZA STIPENDIJE
(23.11.'07) RADNO VRIJEME MUZEJA GRADA PREGRADE
(30.09.'07) OTVORENA KUŠAONICA VINA I MEDA U PREGRADI
(26.09.'07) BRANJE GROJZDJA U PREGRADI
(26.09.'07) ASFALTIRANJE ULICA I NERAZVRSTANIH CESTA
(12.09.'07) GRAĐANSKI SAT U PREGRADI
(10.09.'07) PROSLAVLJENA ZLATNA MISA U PREGRADI
(04.09.'07) PREZENTACIJA IDEJNOG RJEŠENJA TRGA GOSPE KUNAGORSKE

Čemu bi Grad trebao dati prioritetKrapina wireless
Matija Gubec

Posjetitelja ukupno: 992326, jučer: 817,
danas: 5, trenutno: 6

© 2002-2007 &
Sva prava pridržana / All rights reserved