SPGR - Strateški plan gospodarskog razvoja
Gospodarska zona - Pregrada


Izvadak iz statuta

• Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće:
1. Donosi Statut Grada,
2. Donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
3. Bira i razrješuje gradonačelnika i njegove zamjenike, te članove gradskog poglavarstva,
4. Osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
5. Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,
6. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
7. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.

• Gradsko vijeće ima 15 članova, odnosno vijećnika.

• Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
• Predsjednik Gradskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja to tijelo.
• Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Posjetitelja ukupno: , jučer: ,
danas: , trenutno: 1

© 2002-2007 &
Sva prava pridržana / All rights reserved