SPGR - Strateški plan gospodarskog razvoja
Gospodarska zona - Pregrada


Poslovnik o radu Gradskog poglavarstva

Temeljem članka 49. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01) i članaka 35. i 43. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije broj 22-9/01), Gradsko poglavarstvo Grada Pregrade na svojoj 19. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2002. godine donijelo je

POSLOVNIK O RADU
GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA PREGRADE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Poslovnikom o radu Gradskog poglavarstva Grada Pregrade (u daljnjem tekstu: poslovnik) uređuje se ustrojstvo, te način rada i odlučivanja Gradskog poglavarstva Grada Pregrade (u daljnjem tekstu: poglavarstvo), a osobito:
- prava i dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Poglavarstva,
- sazivanje sjednica, održavanje reda na sjednici te postupak odlučivanja,
- akti Poglavarstva,
- način rada, javnost i druga pitanja.

Članak 2.
Poglavarstvo ima pečat okruglog oblika promjera 38 mm, koji u sredini ima grb Republike Hrvatske, a oko njega uz rub natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, a s unutarnje donje strane natpis: GRAD PREGRADA, GRADSKO POGLAVARSTVO, te u unutrašnjoj liniji, redu, ispod grba Republike Hrvatske natpis: PREGRADA.

Članak 3.
Poglavarstvo se pridržava svih odredaba Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pregrade koje se odnose na njega i neposredno ih primjenjuje.


II. USTROJSTVO POGLAVARSTVA TE PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 4.
Poglavarstvo ima pet (5) članova.
Predsjednik Poglavarstva je gradonačelnik Grada Pregrade.
Zamjenik gradonačelnika je član Poglavarstva i ujedno zamjenik predsjednika Poglavarstva.

Članak 5.
Predsjednik Poglavarstva predstavlja Poglavarstvo, saziva sjednice, predsjedava sjednicama, brine o redu na sjednicama, primjenjuje poslovnik o radu, potpisuje akte Poglavarstva, predlaže donošenje akata iz nadležnosti Poglavarstva, usklađuje rad Poglavarstva i njegovih tijela, brine se o provedbi načela javnosti rada te određuje kada je sjednica zatvorena za javnost, odnosno određeni krug osoba, obavlja i druge poslove određene Zakonom i Statutom.

Članak 6.
U slučaju odsutnosti predsjednika Poglavarstva mijenja ga u svim poslovima zamjenik.

Članak 7.
Članovi Poglavarstva imaju slijedeća prava i dužnosti: nazočiti sjednicama Poglavarstva i po mogućnosti Gradskog vijeća, sudjelovati u raspravi, predlaganju i odlučivanju o svim pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici, držati se poslovničkog reda u radu sjednice, davati redovita, povremena i ad hoc izvješća o radu svoga resora, odnosno područja za koje su zaduženi, prihvaćati zaduženja koja su u interesu grada te prema nalogu ili uz suglasnost predsjednika sudjelovati u provođenju zadataka značajnih za grad Pregradu, prihvaćati zaduženja u tijelima Poglavarstva i sudjelovati u njihovom radu, obavljati i druge poslove iz djelokruga Poglavarstva.

Članak 8.
Članovi Poglavarstva mogu sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela ali bez prava odlučivanja.

Članak 9.
Svaki član Poglavarstva može tražiti od pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela grada potrebite podatke i druge obavijesti koji su nužni za obavljanje dužnosti člana Poglavarstva, sukladno Zakonu, Statutu ili Zaključku Gradskog vijeća o zaduženjima članova Poglavarstva.

Članak 10.
Materijale za sjednice Poglavarstva, uključujući nacrte i prijedloge akata, izvješća, analiza i sl. priprema Jedinstveni upravni odjel grada na čelu sa pročelnikom.

Članak 11.
Članovi Poglavarstva imaju pravo na novčanu naknadu za svoje sudjelovanje u radu na sjednici, odnosno tijelu Poglavarstva, sukladno odluci Gradskog vijeća.


III. SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICE TE POSTUPAK ODLUČIVANJA

Članak 12.
Poglavarstvo obavlja poslove iz svoga djelokruga na sjednicama. Sjednice saziva predsjednik Poglavarstva, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika.
Poglavarstvo saziva predsjednik prema potrebi, na prijedlog najmanje dva člana ili prema odluci Gradskog vijeća.

Članak 13.
Sjednice Poglavarstva mogu biti redovite ili izvanredne.
Poziv za redovitu sjednicu Poglavarstva dostavlja se pet dana, a najkasnije tri dana prije održavanja sjednice i to svim članovima Poglavarstva i osobama koje odredi predsjednik Poglavarstva.
Poziv za sjednicu sadrži obavezno redni broj sjednice, datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda.
Uz poziv za sjednicu Poglavarstva dostavljaju se i svi materijali potrebiti za raspravljanje i odlučivanje po svakoj predloženoj točki dnevnog reda.
Predsjednik Poglavarstva može sazvati izvanredni sjednicu, prema svojoj procjeni da se radi o hitnosti, u roku koji je određen mogućnošću obavješćivanja svih članova i osiguravanja njihova dolaska na sjednicu. Prijedlog i utvrđivanje dnevnog reda obavlja se na samoj sjednici.

Članak 14.
Član Poglavarstva koji opravdano ne može biti nazočan sjednici o tome obavješćuje telefonom ili na drugi način predsjednika Poglavarstva ili Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela.
Član Poglavarstva koji opravdano ne može biti nazočan sjednici može svoj stav, mišljenje, prijedlog ili primjedbe o nekom pitanju o kome se raspravlja na toj sjednici, dostaviti pismeno.
Evidenciju o nazočnosti sjednicama Poglavarstva vodi administrativni tajnik na predviđenom formularu koji je odobren od predsjednika.

Članak 15.
Sjednica Poglavarstva biti će održana ako je nazočna većina članova.
Nakon što predsjednik Poglavarstva utvrdi nazočnost većine članova Poglavarstva, otvara sjednicu.
Ukoliko ni do isteka 15 minuta od zakazanog početka sjednice nije nazočna većina članova Poglavarstva, predsjednik će odgoditi sjednicu za neki drugi dan, po mogućnosti slijedeći radni dan, prema dogovoru sa nazočnim članovima.
Administrativni tajnik će, o novom terminu održavanja sjednice, telefonom obavijestiti članove Poglavarstva koji nisu bili nazočni.
Predsjednik može prekinuti započetu sjednicu Poglavarstva po dogovoru s nazočnim članovima ako postoje opravdani razlozi da će sjednica ostati bez većine, te ukoliko tako odluči zbog dužine dnevnog reda, potrebe određenih konzultacija, odnosno eventualne potrebe da se dnevni red nadopuni potrebitim materijalima i dokumentima.
U slučaju iz prethodne stavke, predsjednik određuje termin za nastavak sjednice, uz obvezu administrativnog tajnika da obavijesti o tome članove Poglavarstva koji nisu nazočni toj sjednici.

Članak 16.
Nakon što predsjednik otvori sjednicu za početak rada, utvrđuje se dnevni red sjednice.
Predloženi dnevni red iz poziva, može se mijenjati na prijedlog predsjednika ili bilo kojeg drugog člana Poglavarstva, bez rasprave, glasovanjem, na prijedlog predsjednika s pitanjem "ZA", "PROTIV" ili "SUZDRŽAN", većinom glasova nazočnih članova.
Tako utvrđen dnevni red, ne može se više tijekom sjednice mijenjati, osim ako, iz opravdanih razloga, drugačije svi nazočni članovi ne odluče jednoglasno.

Članak 17.
Po utvrđivanju dnevnog reda, prelazi se na raspravu redoslijedom točaka kojim su uvrštene u dnevni red, osim u slučaju kada se daje prednost vanjskom izvjestitelju, odnosno povezivanjem dviju točaka koje su spojive po svojoj naravi.
Pod točkom dnevnog reda "Razno" članovi Poglavarstva mogu postavljati pitanja, tražiti odgovore na ranije postavljena pitanja, te davati prijedloge, odnosno preporuke za rad.

Članak 18.
U pravilu, prva točka dnevnog reda je razmatranje zapisnika sa prethodne sjednice na kojega članovi mogu dati primjedbe i tražiti da se iste unesu u zapisnik, odnosno da se on u tom smislu ispravi.
Bez rasprave se odlučuje o osnovanosti primjedbe, a nakon toga se na prijedlog predsjednika, usvaja tekst zapisnika većinom glasova nazočnih članova Poglavarstva.
Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik Poglavarstva i zapisničar.

Članak 19.
Tijekom sjednice Poglavarstva red održava predsjednik.
Po otvaranju pojedine točke dnevnog reda, predsjednik daje, u pravilu, usmena obrazloženja, nakon čega otvara raspravu.
Predsjednik daje riječ za raspravu članovima Poglavarstva i ostalim sudionicima sjednice, prema redoslijedu prijavljivanja.
Predsjednik se brine da je red i mir tijekom rasprave i pazi da se ne ometa sudionik koji diskutira, te može u suprotnom izreći opomenu, a nakon ponovljenog ugrožavanja reda i ometanja odstraniti takvu osobu sa sjednice.
Predsjednik može u slučaju ugrožavanja reda i mira od strane diskutanta, istome nakon opomene oduzeti riječ u tom trenutku za vrijeme tekuće točke dnevnog reda ili za cijelo vrijeme održavanja sjednice.
Ukoliko predsjednik ne bi mogao napraviti red mjerama iz prethodne stavke, može odrediti kratak prekid sjednice, odnosno prekid sjednice s naznakom termina nastavka iste.
Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda vodi se sve dok se sudionici sjednice javljaju za riječ.
Kada utvrdi da nema više prijavljenih sudionika sjednice za raspravu, predsjednik poglavarstva zaključuje raspravu po toj točki, te se pristupa odlučivanju.

Članak 20.
Kada donosi odluku u svezi raspolaganja nekretninama ili pokretninama u vlasništvu grada, te o prihodima i rashodima grada, Poglavarstvo odlučuje većinom glasova svih članova.
U ostalim slučajevima Poglavarstvo odlučuje većinom glasova nazočnih članova na sjednici.
Kada Poglavarstvo čine kao većina od tri člana predstavnici jedne stranke, te ako kod glasovanja o nekom predmetu rezultat glasovanja bude takav da bi se odluka donijela samo glasovima članova koji predstavljaju tu stranku, predsjednik skida predmet s dnevnog reda za slijedeću sjednicu dok se o tome ne usuglase predstavnici više stranaka.

Članak 21.
Članovi Poglavarstva ne mogu glasovati o pitanjima upravljanja i raspolaganja nekretninama ili pokretninama grada, kao ni o njegovim prihodima i rashodima, kada su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.
Članovima uže obitelji, u smislu prethodne stavke, smatraju se: supružnik, roditelji, djeca i njihovi supružnici, unuci, te braća i sestre, te njihovi supružnici i djeca.
Odluke koje su donešene protivno odredbama prethodnih stavaka ovog članka, smatraju se nevažećima.

Članak 22.
Glasovanje na sjednici je, u pravilu, javno. Glasuje se dizanjem ruku na prijedlog predsjednika "ZA", "PROTIV", ili "SUZDRŽAN".
Predsjednik nakon provedenog glasovanja iznosi rezultat i utvrđuje da li je prijedlog akta o kome se glasovalo usvojen i akt donesen ili nije.

Članak 23.
Na prijedlog nekog od članova Poglavarstva može se donijeti posebna odluka da se o nekom predmetu dnevnog reda glasuje tajno.
Tajno glasovanje provodi se na glasačkim listićima koji su jednaki po svojem izgledu i sadržaju te ovjereni pečatom Poglavarstva.
Glasačke listiće, sukladno prethodnom stavku, priprema računalno, nakon donošenja odluke o tajnom glasovanju, pročelnik ili zapisničar.

Članak 24.
Na sjednici Poglavarstva vodi se zapisnik.
Kad se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj stvari ili kada je s rasprave o nekom predmetu isključena javnost, vodi se odvojeni zapisnik.

Članak 25.
Zapisnik sa sjednice Poglavarstva sadrži: redni broj sjednice, datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, imena i prezimena nazočnih članova Poglavarstva te ostalih koji nazoče sjednici, imena i prezimena odsutnih članova Poglavarstva uz naznaku opravdanosti ili neopravdanosti izostanka, utvrđen dnevni red, imena govornika sa sažetim prikazom njihova izlaganja, rezultat glasovanja o pojedinim predmetima, naziv svih akata donesenih na sjednici, te vrijeme završetka sjednice.
Zapisnik se pohranjuje u izvorniku u spis saziva sjednica Poglavarstva.
Izvornik zapisnika, u rukopisu, potpisuje zapisničar.
Zapisničar izrađuje izvornik na računalu, a njega potpisuju predsjednik Poglavarstva i zapisničar.
Svaki član Poglavarstva može, u svezi bilo koje točke dnevnog reda, priložiti u zapisnik vlastitu pisanu izjavu, koju je zapisničar dužan uvrstiti u zapisnik kod izrade izvornika, uz obvezu čuvanja u pismohrani originala priložene izjave.

Članak 26.
Prema odluci predsjednika Poglavarstva, u izuzetnim slučajevima, može se umjesto izrade izvornika zapisnika na računalu izraditi skraćeni zapisnik.
Skraćeni zapisnik sadržava sve elemente koji su određeni prethodnim člankom, osim rasprave, odnosno prikaza izlaganja govornika.
Usvojeni skraćeni zapisnik potpisuju predsjednik Poglavarstva i zapisničar, te se kao takav pohranjuje i čuva u spisu saziva sjednice.


IV. AKTI POGLAVARSTVA

Članak 27.
Poglavarstvo donosi slijedeće akte: odluke, pravilnike, zaključke, preporuke, rješenja, naputke, Poslovnik o svom radu, te druge akte sukladno zakonskom ovlaštenju, temeljem drugih propisa, općih akata Gradskog vijeća, te utvrđuje prijedloge akata za Gradsko vijeće.

Članak 28.
Poglavarstvo upućuje na javnu raspravu prijedlog odluke ili drugog akta kada je to zakonom određeno kao obvezno.

Članak 29.
Nacrte akata koje Poglavarstvo utvrđuje kao prijedloge za Gradsko vijeće, te prijedloge akata koje Poglavarstvo donosi izrađuje Jedinstveni upravni odjel grada u okviru svojih nadležnosti, te drugi predlagatelji ovlašteni zakonom ili drugim propisima.
Uz prijedloge akata iz prethodne stavke dostavlja se obrazloženje, pravni osnov, izvor eventualno potrebitih sredstava te razloge za donošenje.

Članak 30.
Poglavarstvo može odrediti nekoga od svojih članova da, pored predsjednika, nazoči sjednici Gradskog vijeća povodom rasprave o prijedlogu akata iz područja za koje je član Poglavarstva zadužen, radi davanja potrebitih obrazloženja.

Članak 31.
Akti koje donosi Poglavarstvo objavljuju se u Službenom glasniku županije Krapinsko-Zagorske, ako je to predviđeno zakonom, Statutom grada Pregrade ili drugim propisima.


V. RADNA TIJELA

Članak 32.
Poglavarstvo može osnivati radna tijela radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima i praćenja stanja u pojedinim područjima ili radi pripreme određenih materijala kojih je ovlašteni predlagatelj Poglavarstvo.

Članak 33.
Radna tijela mogu biti osnivana kao stalna ili kao povremena.
Radna tijela su odbori i povjerenstva, odnosno druga tijela.
Radna tijela Poglavarstvo osniva posebnim aktom kojim utvrđuje sastav, broj članova i djelokrug rada.

Članak 34.
Poglavarstvo imenuje članove radnih tijela između svojih članova, članova Gradskog vijeća, službenika Jedinstvenog upravnog odjela, od stručnih javnih djelatnika, te drugih osoba koje svojim znanjem, iskustvom i stručnošću mogu pridonijeti kvalitetnijem radu tijela.

Članak 35.
Predsjednik i članovi stalnih radnih tijela biraju se za mandatno razdoblje Poglavarstva, s time da mogu biti razriješeni na osobni zahtjev ili prema odluci Poglavarstva i prije isteka vremena za koje su imenovani.

Članak 36.
Radna tijela razmatraju pitanja radi kojih su osnovana s prijedlogom rješavanja istih, na sjednicama.
Sjednice saziva, predlaže dnevni red, predsjedava i potpisuje akte predsjednik radnog tijela. U slučaju njegove odsutnosti to obavlja zamjenik predsjednika, ukoliko je izabran, odnosno neko od članova koga odredi predsjednik tijela.
Sjednica radnog tijela može se održati ako je nazočna većina članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova tijela.
O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

Članak 37.
Članovi radnih tijela imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad u tim tijelima sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

VI. JAVNOST RADA

Članak 38.
Sjednice Poglavarstva su, u pravilu, javne.
Odluku o isključivanju javnosti sa sjednice ili jednog njenog dijela, u slučajevima kada se razmatraju određena pitanja koja imaju značaj službene, vojne ili druge tajne, donosi predsjednik Poglavarstva.

Članak 39.
Predsjednik Poglavarstva može odlučiti da se o materijalima ili dokumentima o kojima se raspravljalo na sjednici bez nazočnosti javnosti daju službena priopćenja.

Članak 40.
Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Poglavarstva, osim u slučajevima isključenja javnosti iz članka 38. ovog Poslovnika.
Izvjestitelji su dužni iznositi točne podatke o predmetima koji se razmatraju na sjednici Poglavarstva.


VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 41.
Odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na sazivanje, tijek sjednice i javnost rada sjednice, na odgovarajući se način primjenjuju i na radna tijela Poglavarstva.

Članak 42.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
Danom primjene ovog Poslovnika, stavlja se izvan snage Poslovnik o radu Gradskog Poglavarstva grada Pregrade, koji je usvojen 1998. godine ("Službeni glasnik" Krapinsko-Zagorske županije broj 4-6/98) i sve njegove Izmjene i dopune.


Klasa: 022-05/02-01/57
UrBroj: 2214/01-02-03-1
U Pregradi, 26. lipnja 2002. godine


PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA:
VJEKOSLAV GORUP

(07.07.'08) Nova web stranica grada Pregrade
(20.12.'07) ODGOVOR GRADSKOG POGLAVARSTVA NA NAPADE IZ SDP-a
(20.12.'07) RANG LISTE STUDENATA I UČENIKA ZA STIPENDIJE
(23.11.'07) RADNO VRIJEME MUZEJA GRADA PREGRADE
(30.09.'07) OTVORENA KUŠAONICA VINA I MEDA U PREGRADI
(26.09.'07) BRANJE GROJZDJA U PREGRADI
(26.09.'07) ASFALTIRANJE ULICA I NERAZVRSTANIH CESTA
(12.09.'07) GRAĐANSKI SAT U PREGRADI
(10.09.'07) PROSLAVLJENA ZLATNA MISA U PREGRADI
(04.09.'07) PREZENTACIJA IDEJNOG RJEŠENJA TRGA GOSPE KUNAGORSKE

Čemu bi Grad trebao dati prioritetDruštvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo
Matija Gubec

Posjetitelja ukupno: 992305, jučer: 280,
danas: 801, trenutno: 8

© 2002-2007 &
Sva prava pridržana / All rights reserved